مصارف

(مَ رِ) [ ع. ] (اِ.) جِ مصرف.

اسکرول به بالا