مصاص

(مُ) [ ع. ] (اِ.) خالص از هر چیزی.

اسکرول به بالا