مصافات

(مُ) [ ع. مصافاه ] (اِمص.) دوستی پاک.

اسکرول به بالا