مصاف دادن

(مَ فّ. دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) جنگیدن.

اسکرول به بالا