مصراً

(مُ صِ رَّ نْ) [ ع. ] بااصرار، باتأکید.

اسکرول به بالا