مصرفی

(مَ رَ) [ ع – فا. ] (ص نسب.)
۱- آنچه که مصرف شود، آن چه که به کار رود.
۲- مقدار مصرف.

اسکرول به بالا