منخرم

(مُ خَ رِ) [ ع. ] (ص.) بریده، شکافته.

اسکرول به بالا