منخرین

(مِ خَ رَ) [ ع. ] (اِ.) دو سوراخ بینی.

اسکرول به بالا