مندرس

(مُ دَ رِ) [ ع. ] (اِفا.) کهنه، فرسوده.

اسکرول به بالا