منزوی

(مُ زَ) [ ع. ] (اِفا.) گوشه نشین، گوشه – گیر.

اسکرول به بالا