منسوب

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) نسبت داده شده، دارای نسبت.

اسکرول به بالا