منصور

(مَ) [ ع. ] (اِ مف.) یاری کرده شده، نصرت داده شده.

اسکرول به بالا