منضود

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) برهم نهاده.

اسکرول به بالا