منظم

(مُ نَ ظَّ) [ ع. ] (اِمف.) مرتب شده.

اسکرول به بالا