منعم

(مُ عِ) [ ع. ] (اِفا.) توانگر، مال دار.

اسکرول به بالا