منع

(مَ) [ ع. ] (مص م.) بازداشتن، دور کردن.

اسکرول به بالا