منغمر

(مُ غَ مِ) [ ع. ] (اِفا.) فرو رونده (در آب).

اسکرول به بالا