منفصل

(مُ فَ ص) [ ع. ] (اِفا.) جدا شده، بریده شده.

اسکرول به بالا