منقاد

(مُ) [ ع. ] (اِمف.) مطیع، فرمان بردار.

اسکرول به بالا