منهاج

(مِ) [ ع. ] (اِ.) راه، راه آشکار. ج. مناهج.

اسکرول به بالا