منهوب

(مَ) [ ع. ] (اِمف.) غارت شده، چپاول شده.

اسکرول به بالا