منکر

(مُ کَ) [ ع. ] (اِ.) نام فرشته پرسنده در قبر.

اسکرول به بالا