منکر

(مُ کِ) [ ع. ] (اِفا.) انکارکننده، ردکننده.

اسکرول به بالا