منکشف

(مُ کَ ش) [ ع. ] (اِفا.) کشف شده، نمایان شده.

اسکرول به بالا