منی کردن

(مَ. کَ دَ) (مص ل.) لاف زدن، به خود بالیدن.

اسکرول به بالا