مهتاب

(مَ) (اِ.) پرتو ماه، روشنی ماه، تابش نور ماه.

اسکرول به بالا