مهذار

(مِ) [ ع. ] (ص.) بیهوده گوی، یاوه – سرای.

اسکرول به بالا