مهماز

(مِ) [ ع. ] (اِ.) مهمیز. ج. مهمامیز.

اسکرول به بالا