مهیل

(مَ) [ ع. ] (اِ.) جای ترسناک.

اسکرول به بالا