مهین

(مِ) (ص نسب.) بزرگتر، بزرگترین.

اسکرول به بالا