مواثیق

(مَ) [ ع. ] (اِ.) جِ میثاق ؛ عهدها.

اسکرول به بالا