مواجه

(مُ جِ) [ ع. ] (اِفا.) رویاروی، مقابل.

اسکرول به بالا