موافق

(مُ فِ) [ ع. ] (اِ فا.) سازگار، مطابق، هم رأی.

اسکرول به بالا