مواقیت

(مَ) [ ع. ] (اِ.) جِ میقات.

اسکرول به بالا