موتاب

(ص فا.) کسی که ریسمان می‌تابد.

اسکرول به بالا