موجد

(جِ) [ ع. ] (اِفا.) به وجود آورنده، آفریننده.

اسکرول به بالا