موجودات

(~.) [ ع. ] (اِمف.) جِ. موجود.

اسکرول به بالا