موجود

(مُ) [ ع. ] (اِمف.) آفریده، هست شده.

اسکرول به بالا