موحش

(حِ) [ ع. ] (اِفا.)وحشت انگیز، ترس – آور.

اسکرول به بالا