موزه نهادن

(~. نَ دَ) (مص ل.) اقامت کردن.

اسکرول به بالا