موسیجه

(جِ) (اِ.) پرنده‌ای است شبیه فاخته.

اسکرول به بالا