موسیو

(یُ) [ فر. ] (اِ.) آقا، سرپرست.

اسکرول به بالا