موسی

(سا) [ ع. ] (اِ.) تیغ سلمانی، استره.

اسکرول به بالا