موند

(مُ) [ فر. ] (اِ.) وضع، حال، موقعیت.

اسکرول به بالا