موژه

(ژِ) (اِ.) = موژ. مویه: اندوه، غم.

اسکرول به بالا