مژ

(مُ) (اِ.) بخاری است تیره نزدیک به زمین ؛ میغ.

اسکرول به بالا