میانه کردن

(~. کَ دَ) (مص ل.)فاصله گرفتن، دور شدن.

اسکرول به بالا