میان بستن

(بَ تَ) (مص ل.) آماده شدن.

اسکرول به بالا