میرزایی

(حامص.)
۱- نویسندگی، منشی گری.
۲- امیرزادگی.

اسکرول به بالا