میرزا

(اِ.)
۱- شاهزاده، امیرزاده.
۲- نویسنده، منشی.

اسکرول به بالا